Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Aplikacja BIP, szablon nr 4, jest dostosowany do wymogów n/w Ustawy i wytycznych WCAG 2.1, za wyjątkiem dwóch wytycznych: zaznaczenie focusa i interlinie.
 • Obie funkcje wkrótce zostaną dodane do szablonu, a aplikacja BIP zaktualizowana.
 • Zamieszczone treści w dokumentach udostępnionych na stronie www nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Śmigiel.
 • E-mail: pinb.malbork@gda.winb.gov.pl
 • Telefon: 55 646-04-46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
 • Adres: ul. Na stoku 50
  80-874 Gdańsk
 • E-mail: sekretariat@gda.winb.gov.pl
 • Telefon: (58) 305-19-71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sekretariat oraz pomieszczenia dotyczące obsługi klientów znajdują się na II piętrze (nr pokoi 208-210), do których prowadzą schody.

Z boku budynku Starostwa znajduje się winda. Z tyłu budynku i przed budynkiem znajduje się parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych.