Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagane dokumenty:
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego
3) informację zawierającą dane zamieszcone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.
4) przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno - budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów) lub kopii.

Zwolnienia od opłaty skarbowej:
- złożenie dokumentu stwierdzajacego pełnomocnictwo oraz jego odpisu (wupisu) lub kopii jeżeli pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot wymieniony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

Termin i sposób załatwienia:
Nie dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork (pokój nr 209A), w godzinach 7:30 do 15:30.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.)
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 23)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).

Druki do pobrania (.pdf):
zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru

Oświadczenie kierownika robót