Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

SAMOWOLA BUDOWLANA

Wymagane dokumenty:
Podanie wraz z innymi dokumentami w zależności od charakteru i rodzaju sprawy.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii.

Zwolnione od opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii jeżeli:
- pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
- mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłaty legalizacyjne (w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego w trybie art. 48 oraz 49b ustawy Prawo budowlane):
Do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty:
- podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu w przypadku prowadzenia budowy lub wybudowania obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę
- wynosi 2 500 zł., w przypadku prowadzenia budowy bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7-11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4
- wynosi 5 000 zł., w przypadku prowadzenia budowy bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt-3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19-21.

Termin i sposób załatwienia:
Zgodnie z art. 35 KPA wniosek zostaje załatwiony bez zbędnej zwłoki w terminie 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork (pokój nr 209A, 209) w godzinach 7:30 do 15:30.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.)
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 23)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).