Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

Na podstawie art. 86 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)

 

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

 

Ustala się Regulamin organizacyjny PINB w Malborku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc Regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Malborskiego dnia 12 lipca 2005 r.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników wykonujących obowiązki objęte zakresem regulaminu organizacyjnego do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz do przestrzegania jego przepisów.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W MALBORKU

 

 

§ 1.

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.
 2. Regulamin określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w drodze Zarządzenia.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku,
 2. Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku.

 

§ 2.

            Inspektorat działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)
 2.  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 4. niniejszego regulaminu.

 

§ 3.

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu malborskiego.

 

§ 4.

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
 1. działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 2. postępowaniami administracyjnymi,
 3. postępowaniami egzekucyjnymi,
 4. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
 5. prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno- budowlanej i organami kontroli państwowej,
 6. obsługą prawną Inspektoratu,
 7. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
 8. zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
 9. przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

 

§ 5.

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
 1. ustalenie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu,
 2. wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń,
 3. zatwierdzanie planów kontroli,
 4. udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
 5. wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
 6. dekretacja dokumentów wpływających do Inspektoratu,
 7. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli,
 8. podpisywanie decyzji i postanowień administracyjnych,
 9. wszczynanie egzekucji administracyjnej,
 10. udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
 11. podpisywanie sprawozdań kierowanych do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,
 12. podpisywanie protokołów kontroli organów i wystąpień pokontrolnych,
 13. kierowanie pism do organów administracji publicznej,
 14. występowanie do organów Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 15. udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 16. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalenie wysokości dodatku służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego.
 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
 2. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu na podstawie udzielonego upoważnienia, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 16.
 3. Pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień.

 

§ 6.

 1.  Powiatowy inspektor podpisuje:

1) decyzje administracyjne i postanowienia,

2) akty prawa wewnętrznego,

  3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,

4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,

5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

6) dokumenty związane ze sprawozdawczością finansową.

 

 1. Pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu podpisuje dokumenty wymienione w ust. 1 podczas nieobecności powiatowego inspektora z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. 2.

 

§ 7.

 1. Określa się następującą strukturę organizacyjną inspektoratu:
 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 2. Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji, kontroli i orzecznictwa (inspektor nadzoru budowlanego)
 3. Jednoosobowe stanowisko ds. administracyjno – kadrowych
 4. Jednoosobowe stanowisko ds. techniczno - administracyjnych
 5. Główny księgowy
 1. Powiatowy inspektor tworzy wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1.
 2. Powiatowy inspektor może w razie potrzeby łączyć stanowiska, o których mowa w ust. 1.

 

§ 8.

 1. Do zakresu działania stanowiska do spraw inspekcji, kontroli i orzecznictwa należy w szczególności:
 1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 3. rozpatrywanie podań dotyczących samowoli budowlanej oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
 5. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających z wydanych decyzji,
 6. prowadzenie postępowań w sprawie użytkowania obiektów budowlanych,
 7. prowadzenie obowiązkowych kontroli budów i obiektów budowlanych,
 8. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
 9. wzajemne zastępowanie się podczas nieobecności pracownika ds. inspekcji,kontroli i orzecznictwa oraz pracownika ds. techniczno - administracyjnych
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§ 9.

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. techniczno – administracyjnych należą:
 1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 3. rozpatrywanie podań dotyczących samowoli budowlanej oraz utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
 5. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających z wydanych decyzji,
 6. prowadzenie kontroli budów i obiektów budowlanych,
 7. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
 8. zastępowanie pracownika ds. administracyjnych podczas jego nieobecności,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§ 10.

 1. Do zakresu działania stanowiska do spraw administracyjno - kadrowych należy obsługa administracyjna, organizacyjna i kadrowa Inspektoratu w szczególności:
 1. obsługa sekretariatu – bieżące czynności biurowe,
 2. prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
 3. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
 4. gospodarka sprzętowa,
 5. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej i ustawy Prawo budowlane,
 6. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 7. sporządzanie sprawozdań GUS,
 8. prowadzenie spraw osobowych oraz spraw związanych z realizacją przepisów prawa pracy (badania lekarskie, świadectwa pracy, zakresy obowiązków),
 9. prowadzenie listy obecności,
 10. prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 11. prowadzenie ewidencji urlopów,
 12. należyte zorganizowanie stanowiska pracy, prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji osobowej,
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§ 11.

 1. Do zakresu działania stanowiska główny księgowy należy w szczególności:
 1. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi terminami,
 4. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu,
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. obsługa płacowa inspektoratu,
 7. analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki,
 8. ustalanie zasad prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 11. nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i ruchomego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§ 12.

 1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 z póź. zm.)
 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z póź. zm.)
 3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1889. z póź. zm.)
 4. Regulaminu pracy.

 

§ 13.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.