Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
Malbork, dnia 16.06.2006 r.
Nr sprawy: PINB – 2120/2/2006

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Malborku, Pl. Słowiański 17 zawiadamia, iż w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.
wybrano ofertę firmy:
"ODEJEWSKI" Zbigniew Odejewski, Izabela Odejewska Spółka Jawna
Sieroczyn 4a,
77-300 Człuchów
cena oferty: 34 999,99 zł


---------------------------------------------------------------------

Malbork, dnia 23.05.2006 r.
Nr sprawy: PINB – 2120/2/2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60.000 EURO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Malborku, Pl. Słowiański 17, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177
z późn. zm.):

na dostawę samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Malborku, Pl. Słowiański 17 - (pok. nr 209) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00. (Budynek Starostwa Powiatowego).
Wykonawcy mogą złożyć pisemny wniosek o przesłanie specyfikacji na wskazany przez nich adres. Wniosek można wysłać pod nr fax (055) 646-04-44 niezwłocznie wysyłając oryginał wniosku pocztą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34110000-1 samochody osobowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: odbiór samochodu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

1. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy.
2. Spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1 do 3 Ustawy.

Spełnianie warunków, o których mowa w punktach 1 i 2 oceniane będzie na podstawie następujących dokumentów, załączonych do oferty:
a) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 do 3 Ustawy,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii aktualnego odpisu
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem do składania ofert.

Informacja dotycząca wadium:

Zamawiający nie wymaga wznoszenia wadium.

Kryterium oceny ofert:

cena – 100%

Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 08.06.2006 r. do godziny 11.30, w siedzibie Zamawiającego w Malborku,
Pl. Słowiański 17, w pokoju nr 209.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia 08.06.2006 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Zamawiającego w Malborku,
Pl. Słowiański 17 w pokoju nr 209.

Termin związania ofertą:

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert

-------------------------------------------------------------------

Malbork, dnia 15.05.2006r.
Nr sprawy: PINB - 2120/1/2006

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Malborku, Pl. Słowiański 17 unieważnia ww postępowanie.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

---------------------------------------------------------------------
Malbork, dnia 19.04.2006 r.
Nr sprawy: PINB – 2120/1/2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60.000 EURO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Malborku, Pl. Słowiański 17, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177
z późn. zm.):

na dostawę samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Malborku, Pl. Słowiański 17 - (pok. nr 209) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 14.00. (Budynek Starostwa Powiatowego).
Wykonawcy mogą złożyć pisemny wniosek o przesłanie specyfikacji na wskazany przez nich adres. Wniosek można wysłać pod nr fax (055) 646-04-44 niezwłocznie wysyłając oryginał wniosku pocztą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 34110000-1 samochody osobowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: odbiór samochodu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

1. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy.
2. Spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust.1 pkt 1 do 3 Ustawy.

Spełnianie warunków, o których mowa w punktach 1 i 2 oceniane będzie na podstawie następujących dokumentów, załączonych do oferty:
a) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 do 3 Ustawy,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii aktualnego odpisu
z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem do składania ofert.

Informacja dotycząca wadium:

Zamawiający nie wymaga wznoszenia wadium.

Kryterium oceny ofert:

cena – 100%

Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 09.05.2006 r. do godziny 11.30, w siedzibie Zamawiającego w Malborku,
Pl. Słowiański 17, w pokoju nr 209.

Termin i miejsce otwarcia ofert:
dnia 09.05.2006 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Zamawiającego w Malborku,
Pl. Słowiański 17 w pokoju nr 209.

Termin związania ofertą:

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert