Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku  przetwarzane są dane osobowe. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

1. Administratorem  danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku (dalej będziemy używać skrótu PINB).

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w PINB jest Piotr Sypniewski.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w/w rozporządzenia.

 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.

 

5. Przetwarzane dane nie udostępniamy podmiotom trzecim, innym państwom lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub zawartej i wykonywanej umowy.

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

7. Na podstawie przepisów Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych (art. 15), sprostowania (art. 16), usunięcia (art. 17) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18). Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21), skorzystać z prawa do przenoszenia danych (art. 20). Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w sekretariacie  PINB.  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. Mogą Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 

8. Administrator danych osobowych zwraca szczególną wagę na należyte zabezpieczenia danych oraz prawidłowe procesy ich przetwarzania. Dostosowujemy procedury oraz stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne w celu ochrony danych.

 

9. Nasze dane kontaktowe:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646  04 44

e-mail: pinb.malbork@gda.winb.gov.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@sypniewski.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iod@sypniewski.pl