Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku informuję, że z dniem 1 sierpnia 2022 r. zmieniają się godziny pracy urzędu, tj.

poniedziałek, wtorek i czwartek od godziny 7.30 do 15.30
środa od godziny 7.30 do 16.30
piątek od godziny 7.30 do 14.30

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 14/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie ustalenia dnia 17 czerwca 2022 r. dniem wolnym od pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku oraz związaną z tym odmową otwarcia budynku,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku 
zarządzeniem nr 5/2022 z dnia 10.06.2022 r. ustalił,
że dzień 17 czerwca 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
w dniu 17 czerwca 2022 r. będzie nieczynny.

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu 503-081-285.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych
o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym,
co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

Agnieszka Śmigiel

12.05.2022 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 14/2022 z dnia 21.04.2022 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2022 r. dniem wolnym od pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku oraz związaną z tym odmową otwarcia budynku,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku 
zarządzeniem nr 4/2022 z dnia 26.04.2022 r. ustalił,
że dzień 2 maja 2022 r. będzie dniem pracy zdalnej
dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
w dniu 2 maja 2022 r. będzie nieczynny.

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu 503-081-285.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o
powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch
przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.
Kontrole okresowe powinny wykonywać na zlecenie właściciela lub zarządcy osoby posiadające właściwe kwalifikacje. Celem kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. O przeprowadzonej kontroli osoby kontrolujące mają obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru
budowlanego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej wymienione zagrożenia, osoba kontrolująca jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie uszkodzeń lub braków.

Agnieszka Śmigiel
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

05.04.2022 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
W związku z decyzją Starosty Malborskiego o zamknięciu budynku Starostwa od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania
oraz rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19
celem maksymalnego zabezpieczenia bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników PINB w Malborku, informuję, iż
od dnia
26 stycznia 2022 r. do odwołania,
zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.


 

Przyjmowanie korespondencji oraz załatwianie spraw odbywać się będzie:

 •  poprzez złożenie pism do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach urzędu od strony parkingu za budynkiem Starostwa oraz
  w skrzyni podawczej umieszczonej przy siedzibie Banku Millenium,
 • telefonicznie: 55 646 04 44, 646 04 45, 646 04 46, 646 04 70
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail: pinb.malbork@gda.winb.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki: /81i0ao6bhd/SkrytkaESP
  Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiać będziemy po telefonicznym umówieniu wizyty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 65/2021 z dnia 29.12.2021 r.
w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku oraz związaną z tym odmową otwarcia budynku,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku 
zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 04.01.2022 r. ustalił,
że dzień 7 stycznia 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku
w zamian za świeto przypadające 1 stycznia 2022 r..

W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny.

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu 503-081-285.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanychw związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy − Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Agnieszka Śmigiel
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

03.01.2022 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 58/2021 z dnia 30.11.2021 r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku oraz związaną z tym odmową otwarcia budynku,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku 
zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 15.12.2021 r. ustalił,
że dzień 24 grudnia 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku
w zamian za dzień 25 grudnia 2021 r..

W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
w dniu 24 grudnia 2021r. będzie nieczynny.

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu 503-081-285.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 51/2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie ustalenia dnia 12 listopada 2021 r.
dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku oraz zwiazaną z tym odmową otwarcia budynku,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku  zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 10.11.2021 r. ustalił,
że dzień 12 listopada 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.
W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku w dniu 12 listopada 2021 będzie nieczynny.

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu 503-081-285.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

           W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.
           Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2021 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych;
- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 z późn. zm.).

             Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku ul. Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Agnieszka Śmigiel
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

05.10.2021 r.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

Agnieszka Śmigiel

07.06.2021 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 25/2021 z dnia 20.05.2021 r. w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 r.
dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku oraz zwiazaną z tym odmową otwarcia budynku,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku  zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 26.05.2021 r. ustalił,
że dzień 4 czerwca 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.
W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku w dniu 4 czerwca 2021 będzie nieczynny.

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu 503-081-285.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy druk zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

                                                                                                                                      

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje, iż od dnia 17 lutego 2021 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. poz. 297). 

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dla inwestycji, dla których po dniu 19 września 2020 r. wydano pozwolenie na budowę obejmujące zatwierdzenie trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu.

Na stronie www.e-budownictwo.gunb.gov.pl - oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym - zamieszczono formularz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Za pośrednictwem aplikacji można będzie składać pisma w formie elektronicznej do organu nadzoru budowlanego.
Dla inwestycji, dla których po dniu 19 września 2020 r. wydano pozwolenie na budowę obejmujące zatwierdzenie trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego dostępne są druki w zakładce: druki do pobrania.

PINB w Malborku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanychw związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy − Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Agnieszka Śmigiel
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

18.01.2021 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 53/2020 z dnia 4.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia 24 grudnia 2020 r. jako dodatkowego dnia wolnego od pracy
dla pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. oraz związaną z tym odmową otwarcia budynku Starostwa Powiatowego
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku  zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 18.12.2020 r. ustalił, że dzień 24 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy
dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r.,
tj. za święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
w dniu 24.12.2020 r. będzie nieczynny.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
W związku z decyzją Starosty Malborskiego o zamknięciu budynku Starostwa od dnia 22 października br. do odwołania
oraz rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19
celem maksymalnego zabezpieczenia bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników PINB w Malborku, informuję, iż
od dnia 22 października br. do odwołania,
zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

 

Przyjmowanie korespondencji oraz załatwianie spraw odbywać się będzie:

 • przy wejściu z tyłu budynku poprzez wrzucanie pism do skrzynki pocztowej,
 • telefonicznie: 55 646 04 44, 646 04 45, 646 04 46, 646 04 70
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail: pinb.malbork@gda.winb.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki: /81i0ao6bhd/SkrytkaESP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

           W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.
           Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2020 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych;
- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 z późn. zm.).

             Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku ul. Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Agnieszka Śmigiel
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

05.10.2020 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie określenia rodzajów i formy wprowadzonych ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku. 

Na podstawie §12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

ogłaszam, co następuje:

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wykonywane są w sposób zapewniający bezpośrednią obsługę interesantów, po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem merytorycznym, za pośrednictwem dostępnych systemów łączności lub systemów teleinformatycznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.   
 3. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:
 • oddawania obiektów do użytkowania,
 • innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.
 1. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu. Wszyscy interesanci przebywający w siedzibie PINB zobowiązani są stosować się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym w szczególności:
 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub odzieży, przyłbicy lub kasku ochronnego
 • dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek jednorazowych,
 • zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób.
 1. We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Malborku można kontaktować się za pomocą telefonu 55 646 04 44, 646 04 45, 646 04 46, 646 04 70 lub:
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail: pinb.malbork@gda.winb.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki: /81i0ao6bhd/SkrytkaESP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

z dnia 25 maja 2020 r.

Z dniem 24 maja 2020 r. rozpoczął się bieg terminów administracyjnych zawieszonych lub nierozpoczętych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Rozpoczęcie biegu terminów nastąpiło niezależnie od tego, czy we wskazanej dacie obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Wobec powyższego wszelkie wcześniejsze pouczenia uzależniające bieg terminów od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego należy uznać w tej części za niebyłe.

Powyższe zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku
mgr Agnieszka Śmigiel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

Agnieszka Śmigiel

10.05.2020r.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –„koronawirusa” mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników informuje, że

od dnia 18.03.2020 roku do odwołania:

 • wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie PINB w Malborku,
 • ograniczone do niezbędnego minimum są wszystkie wyjazdy w teren pracowników PINB w Malborku
 • w sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, listowny lub za pośrednictwem e-puapu.

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku
Agnieszka Śmigiel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  COVID-19,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

zwraca się z prośbą, aby

od 16 marca 2020 roku do odwołania:

· ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,

· wizyty osobiste we wszelkich sprawach zastąpić kontaktami przez telefon, listownie lub pocztą elektroniczną (e-mail),

a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami Inspektoratu.

  Jednocześnie informuje się, że zostają ograniczone do niezbędnego minimum wszystkie wyjazdy w teren pracowników PINB w Malborku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku
Agnieszka Śmigiel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r.,
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
i wyznaczenia 14 grudnia br. dniem pracy,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje,
że z powodów bezpieczeństwa
dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy terenowej i wewnętrznej dla pracowników PINB w Malborku.
       

Ponadto informujemy, że w nagłych sprawach można dzwonić pod nr telefonu 513 097 568.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

           W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.
           Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2019 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych;
- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186 z późn. zm.).

             Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku ul. Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Agnieszka Śmigiel
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

03.10.2019 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

Agnieszka Śmigiel

10.05.2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrówz dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie ustalenia dnia 2 maja br. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej i wyznaczenia 11 maja br. dniem pracy,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje, że
z powodów bezpieczeństwa
dzień 11 maja br. będzie dniem pracy terenowej i wewnętrznej dla pracowników PINB w Malborku.
       

Ponadto informujemy, że w nagłych sprawach można dzwonić pod nr telefonu 513 097 568.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

zarzadzenie_nr_7_szefa_kprm.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrówz dnia 31 sierpnia 2018 r., w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia br. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej i wyznaczenia 15 grudnia br. dniem pracy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje, że
z powodów bezpieczeństwa dzień 15 grudnia 2018 r. będzie dniem pracy terenowej i wewnętrznej dla pracowników PINB w Malborku.
       

Ponadto informujemy, że w nagłych sprawach można dzwonić pod nr telefonu 513 097 568.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

zarzadzenie_nr_17.pdf          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018/2019

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2018.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku działając na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz. 729) informuje, że samochód marki OPEL model ASTRA o nr rej. GMB 01FX został nieodpłatnie przekazany na rzecz Powiatu Malborskiego w dniu 12.06.2018r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE  O MOŻLIWOŚCI NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK

BĄDŹ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork działając na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz. 729) informuje, iż chce nieodpłatnie przekazać następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego:

 

Samochód osobowy marki OPEL ASTRA

- nr rej. GMB 01FX,

- rok produkcji 2006r.

- przebieg 65 697 km,

- stan techniczny: dobry,

- dodatkowe informacje: pojemność silnika 1364 cm3

            Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego (wzór w załączeniu) spełniającego wymogi określone w § 38 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, należy składać do dnia 25.05.2018r. na adres :

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork lub drogą elektroniczną na adres: pinb.malbork@gda.winb.gov.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Śmigiel 55 646-04-46,  513 097 568

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrówz dnia 13 i 19 kwietnia 2018 r., w sprawie ustalenia dnia 4 maja br. przypadającego bezpośrednio po Święcie Konstytucji 3 Maja dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej i wyznaczenia 19 maja br. dniem pracy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje, że z uwagi na odmowę otwarcia budynku Starostwa Powiatowego w Malborkuw dniu 19 maja 2018 r. z powodów bezpieczeństwa,

                   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
będzie czynny w dniu 4 maja 2018 r.

zarzadzenie_nr_9_szefa_kprm_

zarzadzenie_nr_10_szefa_kprm.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

Agnieszka Śmigiel

25.04.2018r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 r.,

w sprawie wyznaczenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy

dla pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku

w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r.,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje, że

z uwagi na odmowę otwarcia budynku Starostwa Powiatowego w Malborku

z powodów bezpieczeństwa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

w dniu 30 marca 2018 r. będzie nieczynny.

 

Ponadto informujemy, że w nagłych sprawach można dzwonić pod nr telefonu 513 097 568.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

           W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.
           Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2017 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych;
- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. , poz. 1332 z późn. zm.).

             Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku ul. Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Agnieszka Śmigiel
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

15.11.2017 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

W związku z zarządzeniem Starosty Malborskiego nr 32/2017z dnia 17 października 2017 r.,

w sprawie wyznaczenia dnia 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy

dla pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku

w zamian za dzień 11 listopada 2017 r.,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje, że

z uwagi na odmowę otwarcia budynku Starostwa Powiatowego w Malborku
z powodów bezpieczeństwa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

w dniu 2 listopada 2017 r. będzie nieczynny.

 

Ponadto informujemy, że w nagłych sprawach można dzwonić pod nr telefonu 513 097 568.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r.,

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje, że

z uwagi na odmowę otwarcia budynku Starostwa Powiatowego w Malborku

z powodów bezpieczeństwa we wskazanych terminach w/w zarządzeniu;

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku będzie czynny w dniach:

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017r. w godzinach pracy 7.30 – 15.30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli, zarządców i uzytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem
sezonu jesienno - zimowego

Komunikat GINB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

           W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do 30 listopada 2016 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

- instalacji gazowych;

- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. , poz. 290 z późn. zm.).

Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje. Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku ul. Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Agnieszka Śmigiel

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2016.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz okresem wakacji i urlopów przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –

Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN

1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

Agnieszka Śmigiel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku informuje, że piątek 27 maja 2016 r. (przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała), będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej, w zamian urzędy będą otwarte w sobotę -  4 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

Agnieszka Śmigiel

 

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku
do właścicieli i zarządów obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego (art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu, przy zachowaniu zasad BHP. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane).
 

Mgr inż. Agnieszka Śmigiel

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

22.01.2016 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

informuję, że w dniu 24 grudnia 2015 roku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

będzie nieczynny

z tytułu święta przypadającego 26 grudnia 2015 roku (sobota).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i okresem jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowym obowiązku poddawania przewodów kominowych okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie, a w przypadku kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli uchybień, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

Ponadto przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli tych obiektów w terminie do
30 listopada 2015 r., której przedmiotem winno być sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
- instalacji gazowych;
- przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2013r. , poz. 1409).
Kontrole okresowe powinni wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające kwalifikacje.
Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie przesłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do tut. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku ul. Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do organu nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane)

Jednocześnie zwraca się uwagę na odpowiedzialność właścicieli / zarządców za nie spełnianie w/w obowiązków wynikających z unormowań art. 91a Prawa budowlanego, które stanowią, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku przypomina o obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów budynków w okresie zbliżających się niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu.

 

Agnieszka Śmigiel

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W wyniku naboru na wolne stanowisko pracy , spośród osób spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu na zastępstwo pracownika na stanowisko Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego wybrano Panią Marlenę Jeżewską - Korzeń.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spośród w/w kandydatów, wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego,wymagania formalne spełniają:

1. Marlena Jeżewska - Korzeń
2. Mirosław Tajer
3. Henryk Berg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na zastępstwo pracownika na stanowisko Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

1. Mirosław Tajer
2. Marlena Jeżewska - Korzeń
3. Wiesław Kiziukiewicz
4. Henryk Berg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku
informuje o zamiarze zatrudnienia na zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy: Malbork, Plac Słowiański 17
Główne obowiązki:
- prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych, sporządzanie stosownych protokołów
w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
- prowadzenie postępowań administracyjnych stanu technicznego w zakresie przebiegu robót budowlanych i oddawania do użytku obiektów budowlanych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
- prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstałych katastrof budowlanych
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych
- przeprowadzanie kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.
Wykształcenie: wyższe techniczne.
Wymagania konieczne:
- posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (uprawnienia budowlane w ograniczonym lub w pełnym zakresie)
- znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej
- umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet)
- rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność.
Wymagania pożądane:
- 2 letnie doświadczenie w administracji publicznej
- posiadanie prawa jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego (lub dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa)
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych
- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- CV i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów:
- kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- kopie świadectw pracy.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 31 grudnia 2014 roku do:
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku
Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.
Umowa na zastępstwo zostanie zawarta na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Inne informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 646 04 44 i 646-04-46.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) i muszą być własnoręcznie podpisane.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

zawiadomienie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W wyniku naboru na wolne stanowisko pracy , spośród osób spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu na stanowisko Główny księgowy wybrano Pana Jana Wejhera.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spośród w/w kandydatów, wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Główny księgowy,wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Główny księgowy, spełniają:

1. Krystyna Zielińska
2. Jan Wejher
3. Ewa Adamczyk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko Główny księgowy:

1. Czupa Anna
2. Ewa Adamczyk
3. Jan Wejher
4. Marta Gajor
5. Krystyna Zielińska-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MALBORKU

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku Plac Słowiański 17
poszukuje kandydata na stanowisko - Główny księgowy
Wymiar etatu: 1/4
Miejsce wykonywania pracy: Malbork, Plac Słowiański 17
Główne obowiązki:
- opracowywanie projektów budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku, dokonywanie analiz, planowanie i realizacja planów budżetowych,
- prowadzenie rachunkowości jednostki,
- sporządzanie sprawozdawczości miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, urzędami i instytucjami,
- nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
- windykacja należności budżetowych.
Wymagania konieczne – spełnienie jednego z poniższych warunków:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
- wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
Wymagania pożądane:
- obsługa programu Płatnik i Symfonia
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- CV i list motywacyjny.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 31 marca 2014 roku pod adresem:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
Plac Słowiański 17 (pokój 210), 82-200 Malbork

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Inne informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 646 04 44.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku


Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia każdego roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane), w tym co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.
W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno – zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt. 1
lit. C ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.
Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.
Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane).
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Mgr inż. Małgorzata Barcikowska
Dnia 28.10.2013 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku
do właścicieli i zarządów obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym


Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego (art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu, przy zachowaniu zasad BHP. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Mgr inż. Małgorzata Barcikowska
28.10.2013 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Komunikat - Ogrzewaj dom bezpiecznie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku
do właścicieli i zarządów obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym


Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, mogących spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego (art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu, przy zachowaniu zasad BHP. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Mgr inż. Małgorzata Barcikowska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia każdego roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane), w tym co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.
W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno – zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt. 1
lit. C ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.
Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.
Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane).
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Mgr inż. Małgorzata Barcikowska
Dnia 19.10.2012 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych

Na podstawie art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (jedn. tekst Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 z późniejszymi zm.), informuje się, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (obowiązek ten nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, a także właścicieli i zarządców obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1. Ustawy Prawo budowlane, których budowa może być realizowana w oparciu o zgłoszenie).
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach; morzu, jeziorach i zbiornikach wodnych, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.
5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów,
z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.
a) w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1 ustawy Prawo budowlane, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
b) instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku
Małgorzata Barcikowska
26.03.2012r.
komunikat GUNB