Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi sprawy z zakresu:

- samowoli budowlanej
- utrzymania obiektów budowlanych
- kontroli budów
- katastrof budowlanych.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przyjmuje:

- zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i zawiadomienia o zakończeniu budowy
- wnioski o pozwolenie na użytkowanie
- wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego
- korespondencję od innych organów
- skargi na prowadzone przez urząd postępowania.


Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku, Plac Słowiański 17 (pokój Nr 209A) - lub za pośrednictwem poczty na adres podany wyżej.


Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5 poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002r.).


Stan spraw:
Na dzień 11 maja 2022 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynęło 839 pism.
W poprzednim 2021 roku do organu wpłynęło 2588 pism.


Szczegółowe informacje o sposobie załatwiania spraw:

1. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
3. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
4. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
5. Samowola budowlana
6. Utrzymanie obiektów budowlanych
7. Katastrofa budowlana
8. Skargi


Sprawy o dostępie indywidualnym

Sprawy o dostępie publicznym