Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku za 2021 rok:

Bilans 2021

Rachunek zysków i strat za 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki