Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

SKARGI

Wymagane dokumenty:
Uzasadniona skarga wraz z innymi dokumentami.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii.

Zwolnione od opłaty skarbowej jest złożonie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii jeżeli:
- pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:
Organ winien rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednk niż w ciągu miesiąca. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym wyżej organ administracji państwowej zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku może przekazać skargę do załatwienia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Malborku.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork (pokój nr 209A), w przypadku gdy skarga została złożona w toku postępowania administracyjnego lub przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290  z późn. zm.)
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 23)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).