Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Wymagane dokumenty:
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń,
5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
7) w razie zmian nieodstępujacych w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w tym przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony).

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii.

Zwolnienia od opłaty skarbowej:
- złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii jeżeli pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

Termin i sposób załatwienia:
Zawiadomienia o zakończeniu budowy dokonuje się składając odpowiednie dokumenty w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, można przystąpić z zastrzeżeniem przepisów ust. 3 art. 55 i 57 ustawy Prawo budowlane, jeśli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. W celu odbioru potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia bez sprzeciwu należy po upływie 14 dni od daty złożenia zawiadomienia zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork (pokój nr 209A) w godzinach 7:30 do 15:30.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290 z poźn. zm.)
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 23) z wyłączeniem art. 31
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).

Druki do pobrania:
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy
Załącznik do zawiadomienia o zakończeniu i wniosku o pozwolenie na użytkowanie