Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE KIEROWNIKA BUDOWY LUB O ZMIANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Art. 44. (ustawy Prawo budowlane) W przypadku zmiany:
1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski
– inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1–3.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.)Druki do pobrania (.pdf):
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru
Zaw. o zmianie kierownika budowy/Inspektora nadz.